Home » Voortgangsrapportage en begeleiding

Voortgangsrapportage en begeleiding

Begeleiding door de groepsleerkracht
Je wordt begeleid door je groepsleerkracht. Die trekt de hele dag met jou en je klasgenoten op, dus die kent je goed!

Voortgangsregistratie
Wij houden bij hoe het door de jaren heen met je gaat. Dat noemen we: ons leerlingvolgsysteem (LVS). Het houdt onder andere in, dat we je regelmatig bespreken. Tijdens de bespreking maken we een individueel ontwikkelingsplan (IOP) en afspraken. Dit plan en deze afspraken noteren we. De notities doen we in jouw persoonlijke dossier. Tijdens het schooljaar voeren we samen met jou het plan uit en komen we de afspraken na. Elke week bespreekt de groepsleerkracht de voortgang met je. Als dat nodig is, passen we het plan aan en maken we nieuwe afspraken.

De leerlingbegeleider kan hulp bieden
Als het niet goed gaat met je, komt de leerlingbegeleider in beeld. Op de Einder is dat de adjunct-directeur, meneer Stet. De leerlingbegeleider werkt samen met meneer Beurskens, de zorgcoördinator. Jij kunt zelf de leerlingbegeleider inschakelen, maar je ouders of verzorgers of je groepsleerkracht kunnen dat ook doen. Als jij zelf de leerlingbegeleider hebt ingeschakeld of als je groepsleerkracht dat heeft gedaan, wordt er meestal snel contact met je ouders of verzorgers opgenomen.

Als de problemen zo niet kunnen worden opgelost
Als dat nodig is, word je besproken in het zorgoverleg. We hebben twee soorten zorgoverleg: het overleg met deskundigen van onze eigen school en het overleg met deskundigen van buiten de school.
De deskundigen binnen de school zijn de leerlingbegeleider, de zorgcoördinator, een orthopedagoog en de schoolpsycholoog. Samen met de adjunct-directeur vormen zij het ZorgAdviesTeam (ZAT). De deskundigen van buiten de school die we kunnen inschakelen, zijn: de schoolarts, een maatschappelijk werker, een leerplichtambtenaar en iemand van Bureau Jeugdzorg.

Remedial teaching
Als je extra hulp nodig hebt met rekenen of Nederlands, krijg je die van de remedial teacher. Ook als je door wilt stromen naar een hoger niveau kun je remedial teaching krijgen.

Contact met het maatschappelijk werk
Als er thuis problemen zijn of als jij of je ouders informatie willen hebben over bepaalde regelingen, kunnen jij of je ouders contact opnemen met het maatschappelijk werk. Je kunt daar bijvoorbeeld terecht metvragen over geld, huisvesting en opvoeding.
De maatschappelijk werker houdt elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur spreekuur bij ons op school. Voor een afspraak kunnen jij of je ouders of verzorgers ons algemene nummer bellen, telefoon: 070 – 445 16 16.

Je kunt ook zelf direct met de maatschappelijk werker contact opnemen:

Nathalie Zwager
Schalkburgerstraat 493
2572 TD Den Haag
telefoon: 070 – 312 07 55

Vertrouwenspersoon
Willen jij, je ouders of verzorgers iemand in vertrouwen iets vertellen, dan is er de vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw E.W.A.M. Meijer.

In het uiterste geval: schorsing of verwijdering
Als niets anders helpt, kan de school een leerling tijdelijk schorsen. Het gebeurt altijd in overleg met de ouders of verzorgers. Een maatregel die nog verder gaat, is het van school verwijderen van een leerling. Het gebeurt alleen als alle andere maatregelen niet hebben gewerkt en er toch echt iets moet gebeuren. De beslissing om een leerling van school te sturen wordt genomen door de directeur. Het ZorgAdviesTeam (ZAT) brengt advies uit.